Υποψήφιοι: Η τροπολογία για τις διπλές Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016


3ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 39
Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν.3879/2010 (Α’ 163) όπως ισχύει, ;
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση
προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους
πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης». i
Άρθρο 40 
Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
προστέθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α’258),
αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι είχαν δικαίωμα
συμμετοχής στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για χην εισαγωγή στις Σχολές, στα
Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Σχολής
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (μόνο προσωπικό Πυροσβεστικού
Σώματος) καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα που ίσχυσε
το σχ. έτος 2014-2015, μπορούν, αν το επιθυμούν, να διαγωνισθούν με το ίδιο
σύστημα εισαγωγής και κατά το σχολικό έτος 2015-2016, προκειμένου να
διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των παραπάνω σχολών, τμημάτων και
ακαδημιών. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας/Ερευνας
και Θρησκευμάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των
προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχ. έτος
2014-15, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το
ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχ. έτους 2015-16.
Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να
συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα και ακαδημίες
σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με τον ν.4327/2015 (Α’ 50). Το
δικαίωμα συμμετοχής με το νέο σύστημα το διατηρούν και για τα σχ. έτη που έπονται
του σχ. έτους 2015-6. Στην περίπτωση αυτή: α) οι υποψήφιοι δεν έχουν
δικαίωμα εισαγωγής με κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων και β)οφείλουν να
καταθέσουν εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται για τους μαθητές που φοιτούν
στη Γ’ Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος ενυπόγραφη αίτηση-δήλωση
συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στη σχολική μονάδα από την οποία
αποφοίτησαν ή στην κοντινότερη στην κατοικία τους σχολική μονάδα, με την οποία
δηλώνουν την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν
καθώς και σε ποια μαθήματα θα διαγωνισθούν πανελλαδικά.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται: α) ο τρόπος, ο τόπος
και ο χρόνος υποβολής της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές
εξετάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, β) τα δικαιολογητικά απόδειξης της
συνδρομής των προϋποθέσεων της περ.β της παρ. 1 του άρ. 2 του ν. 2525/1997 όπως
ισχύει, γ) οι συντελεστές βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,
δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους
γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους
συντελεστες βαρύτητας αυτών που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού
που έχει επιλέξει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και τους
βαθμούς με τους συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών
δοκιμασιών, όπου απαιτείται κατά περίπτωση, ε) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος
υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, στ) ο τρόπος και η διαδικασία
συνκεντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ζ) ο
τροπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η) η
κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους
υποψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής, θ) ο τρόπος, ο χρόνος και
η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και
τα λοιπά θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρμογή των διαδικασιών
πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις
πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου. Με όμοια υπουργική απόφαση
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και
συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013
καταργείται.
3. Στην παράγραφο 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4264/2014 (Α’118) και με την
παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), προστίθενται όγδοο και ένατο
εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα
συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που
αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του
έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2015 σε ποσοστό
60%.»
Άρθρο 41
Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε
Ολυμπιάδες
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.3194/2003 (Α’ 267), όπως συμπληρώθηκε με
την παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3748/2009 (Α’ 29) και με την παράγραφο 11 του
άρθρου 38 του ν.4115/2013 (Α’ 24), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα
Μαθηματικών, Πληροφορικής, φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει
άπονε μη θει πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο)
εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή
εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο
οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας
Προσανατολισμού που έχουν επΛέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι
κατά τη διαρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό
διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούςτου πρώτου, δεύτερου
ή τρίτου βραβείου.
β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση.
V) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικα και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
δ) Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με κατόχους I
απολυτηρίου ΕΠΑΛ με ανάλογες διακρίσεις.
ε) Ως προυποθεση για τη διαδικασία συμμετοχής των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα
που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του
μεγίστου δυνατού. »
2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 20162017
και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ του σχολικού
έτους 2015-16 κι εφεξής

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *