Ημεριδες πληροφορησης

wpcb258702_05_06Το ΚΕΣΥΠ Ιλίου διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες ευθύνης του με σκοπό την πληροφόρηση των μαθητών/τριών για τις μεταβολές στο σύστημα εκπαίδευσης (δομή ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.). Για την πραγματοποίηση των Ημερίδων Πληροφόρησης οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ συνθέτουν αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό με τη μορφή φυλλαδίων ή παρουσιάσεων.