ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

wpb7b24333_05_06Στο πλαίσιο της ατομικής συμβουλευτικής οι νέοι/ες διερευνούν, εντοπίζουν και κατανοούν  τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, τις προσωπικές και επαγγελματικές τους αξίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ταλέντα τους και τα συσχετίζουν με τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται για την άσκηση δια-φόρων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ρόλων. Στόχος της ατομικής συμβουλευτικής είναι η στήριξη και ενίσχυση του/της νέου/ας προκειμένου να διαμορφώσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του/της, να θέσει ρεαλιστικούς στόχους και να διαχειριστεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά θέματα προσωπικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Η διαδικασία ατομικής συμβουλευτικής πραγματο-ποιείται στο χώρο του ΚΕΣΥΠ Ιλίου, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.